یک ایرانی شهردار فرانسه شد – زرتشت بختیاری جوان ترین شهردار فرانسه

افتخاری دیگر برای ایرانیان ؛ یک ایرانی جوان ترین شهردار کشور فرانسه شد! افتخاری برای ایرانیان، افسوس که کمتر ایرانی او را می شناسد! آقای زرتشت بختیاری وکیل سی ساله ایرانی تبار، شهردار شهر نویی سور مرن در حومه پاریس شد! این وکیل جوان خوشنام که از سال ۲۰۱۰ با تشکیل یک ادامه مطلب…